(1)
Yakubenko, B.; Grygoryuk, I. Review on the Book of Popovich S.Yu., Vlasenko A.S., Beruta Ye.I. Et Al. "Dendrosozology Catalogue of Naturereserve Fund of the Steppe of Ukraine". pi 2014, 64, 113-114.