(1)
ZaŃ–menkoN.; Gnatiuk, A.; Gritsenko, V.; Zakrasov, O.; Pavliuchenko, N.; Kharytonova, I.; Dziuba, O.; Didyk, N.; Yunosheva, O.; Blum, O.; Likhanov, A.; Holichenko, N. Biochemical and Allelopathic Features of Adonis Vernalis, Allium Ursinum, and Leucojum Vernum in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. pi 2024, 3-18.