Diagnostic signs of age states of Astragalus ponticus Pall. (family Fabaceae, section Alopecuroides)
PDF

Keywords

Astragalus ponticus Pall.
chorology
ontogenesis
Ukraine

How to Cite

Sirenko, T. (2016). Diagnostic signs of age states of Astragalus ponticus Pall. (family Fabaceae, section Alopecuroides). Plant Introduction, 71, 16-22. https://doi.org/10.5281/zenodo.2386729

Abstract

Astragalus ponticus Pall. areal location map of rare species in the flora of Ukraine, included in the Red Book of Ukraine, is prepared based on the results of studies, it has been processed the herbariums, according to the literature. The distribution is revealed in the steppe regions and on the Southern Coast of Crimea. It is given the characteristic of age states, defined diagnostic features. Due to the duration of its long life cycle A. ponticus is pertain to plants with uncertain long life cycle.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2386729
PDF

References

Baranovskii, B.O., and Tarasov, V.V. (2010), Astragalus ponticus Pall. — Astragal pontiyskii [Astragalus ponticus Pall. — Locoweed ponticus]. Chervona kniha Dnipropetrovskoi oblasti. Roslynnyi svit [Red Book of Dnipropetrovsk Region. Vegetabl Kingdom]. Dnipropetrovsk, p. 314.

Vasilieva, L.I. (2002), Astragal — Astragalus L. [Locoweed — Astragalus L.] Fl. Yevrop. chasti SSSR T. 6. [Fl. Partis Europ. USSR. V. 6.]. Leningrad, Nauca, vol. 6. pp. 47—76.

Visiulina, O.D. (1954), Astragal — Astragalus L. [Locoweed — Astragalus L.] Fl. URSR. [Fl. USSR.]. Kyiv: Vyd. AN URSR, vol. 6. pp. 449—487.

Vulf, E.V. (1960), Flora Kryma [Flora of Kryme]. M., Izd. s-ch. lit-ry, vol. 2, 311 p.

Velev, S.A. (1976), Astragalus ponticus Pall. Flora na NR Bolgariya. T.6. [Astragalus ponticus Pall. Flora of NR Bulgaria]. Sofiya, Izd. BAN, vol. 6. p. 158.

Gorshkova, S.G. (1946), Astragalus ponticus Pall. Flora SSSR. [Astragalus ponticus Pall. Flora of USSR.]. M., L., Izd. AN SSSR, vol. 12. p. 387.

Didukh, Ya.P. (2009), Astragal pontiyskii — Astragalus ponticus Pall. [Locoweed ponticus — Astragalus ponticus Pall.]. Chervona kniha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Book of Ukraine. Vegetabl Kingdom]. Kyiv, Hlobalkonsaltynh, p. 445.

Kupriushyna, L.V. (2010), Astragal pontiyskii — Astragalus ponticus Pall. [Locoweed ponticus — Astragalus ponticus Pall.]. Chervona kniha Donetskoi oblasti. Roslynii svit [Red Book of Donetsk Region. Vegetabl Kingdom]. Donetsk, Novaia pechat, p. 48.

Kucherevskiy, V.V. (2001), Atlas ridkisnykh i znykayuchykh roslyn Dnipropetrovshchyny [Atlas of rare and endangered plants of Dnipropetrovsk region]. Kyiv, Fitosociocentr, 360 p.

Kucherevskiy, V.V. (2004), Konspekt flory Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovya [Synopsis of flora of the Right-Bank of steppe Prydnieprovja]. Dnipropetrovsk: Prospekt, 292 p.

Nukhimovskiy, Ye.L. (1997), Osnovy biomorfologii semennykh rasteniy: Teoriya organizatsii biomorf [Fundamentals of biomorphology of spermous plants. Theory of biomorph organiszation]. Moskva, Nedra, vol. 1. 630 p.

Opredelitel vysshykh rastenii Kryma (Red. N.I. Rubtsov). [Determinant plants of Kryme] (1972), Leningrad: Nauca, 550 p.

Pachoskiy, Yu. (2008), Khersonskaya flora. Dvudolnyye [Flora of Kherson. Dicotyledonae]. Poznan, vol. 2, 505 p.

Rabotnov, T.A. (1964), Opryedyeleniye vozrastnogo sostava populyatsiy vidov v soobshchestve [Determination of the age composition of populations of species in the community]. Polyevaya geobotanica [Field geobotany]. Moskva, Leningrad: Nauka, vol. 3. pp. 132—145.

Kucherevskiy, V.V., Baranets, N.A., Sirenko, T.V., Shol, G.N., Dyomina, O.N., Rogal, L.L. (2013), Redkiy vid flory Vostochnoy Yevropy Astragalus ponticus Pall.: osobennosti khorologii i ekologo-tsenoticheskoy priurochenosti [Astragalus ponticus Pall. — Rare species of the Flora of Eastern Europe: Chorology features and ecologo-cenotic confinement]. Zhyvyye i biokosnyye sistemy 4. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-12

Uranov, A.A. (1967), Ontogenez i vozrastnoy sostav populyciy cvetkovykh rasteniy [Ontogenesis and agerelated composition of populations of floral plants]. Moskva: Nauka, pp. 3—8.

Sheleheda, V.I. and Sheleheda, O.R. (2008), Ridkisni i znykaiuchi roslyny Zaporizkoi oblasti [Rare and endangered plants of Zaporizhzhia region]. Zaporizhzhia, Tandem Art Studiia, 96 p.

Chamberlain, D.F. and Mathews, M.A. (1970), Astragalus L. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh, Edinburgh University Press, vol. 7, pp. 184—254.

Gusuleac, M. (1957), Astragalus ponticus Pall. Flora Republicii Populare Romine. Bucuresti, ARR, vol. 5, p. 285.

Heywood, V.H. and Ball, P.W. (1968), Astragalus ponticus Pall. Flora Europaea. Cambridge, University press, vol. 2, p. 118.

Podlech D. (1999), Papilionaceae 111. Astragalus. Flora Iranica (K.H. Rechinger, (ed.)). Graz. Austria, Academische Druckund Verlagsanstalt, vol. 174, pp. 1—350.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.