Seasonal growth and development rhythms of the representatives of genus Pyracantha M. Roem. in Right Bank of Forest-Steppe of Ukraine
PDF

Keywords

genus Pyracantha
seasonal rhythm
phenophase
phenospectrum
climate
National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine

How to Cite

Kopylova, T. (2016). Seasonal growth and development rhythms of the representatives of genus Pyracantha M. Roem. in Right Bank of Forest-Steppe of Ukraine. Plant Introduction, 71, 49-56. https://doi.org/10.5281/zenodo.2387194

Abstract

Seasonal growth and development rhythm of 3 species and 3 cultivars of the genus Pyracantha M. Roem. (P. coccinea, P. crenatoserrata, P. crenulata, Р. × ‘Orange Charmer’, Р. × ‘Red Cushion’, Р. × ‘Soleil d’Or’) from the collection of the National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine were analyzed. The terms and duration of the main phenological phases, so as their dependence on the sum of valid temperatures were developed. Phenological rhythms of studied taxa conform to the vegetative period of Right Bank of Forest-Steppe of Ukraine. Received data shall be used for the diagnostics of the introduction availability of the representatives of the genus Pyracantha in conditions of Right Bank of Forest-Steppe of Uk raine.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2387194
PDF

References

Alysov, B.P. (1950), Klymatycheskye oblasty zarubezhnyh stran [Climatic foreign field]. Moskva, Izd-vo MGU, 350 p.

Aleksandrova, N.M. (1978), Pereselenye derev’ev y kustarnykov na Krajnyj Sever [The relocation of trees and shrubs in the Far North]. Leningrad, Nauka, 116 p.

Bazylevskaja, N.A. (1964), Teorii i metody introdukcyiiy rastenij [Theories and techniques of plant introduction]. Moskva, Izd-vo MGU, 128 p.

Bazylevskaja, N.A. and Mauryne, A.M. (1986), Introduktsiya rasteniy. Ekologicheskiye y fiziologycheskie osnovy [Plant Introduction. Ecological and physiological bases]. Ryga: Yzd-vo Latv. un-ta im. P. Stuchki, 107 p.

Golovkin, B.N. (1988), Kultigennyj areal rasteniy [Cultivated plant area]. Moskva, Nauka, 184 p.

Kohno, M.A., Trofymenko, N.М., Parhomenko, L.I., Sobko, V.G., Gorb, V.K., Klymenko, S.V. ta in. (2005), Dendroflora Ukrainy. Dykorosli ta kuljtyvovani dereva i kushhi Pokrytonasinni: Dovidnyk [Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms: Reference book]. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 716 p.

Tolstouhov, A.V. (2008), Ekologichna encyklopedija [Ecological encyclopedia]. K.: Centr ekologichnoji osvity ta informaciji, pp. 283–284.

Elagyn, Y.N. and Lobanov, A.Y. (1979), Atlas-opredelytelj fenologycheskyh faz rasteniy [Atlas determinant of plant phenological phases]. M.: Nauka, pp. 6–92.

Zaytsev, G.N. (1981), Fenologiya drevesnyh rasteniy [Phenology of woody plants]. M.: Nauka, 120 p.

Kalinichenko, O. (2003), Dekoratyvna dendrologija [Decorative dendrologіya]. K.: Vyshha shkola, 199 p.

Kyrijenko, S.V. (2011), Vydy kushhovyh roslyn rodyny Rosaceae Adans. Livoberezhnogo Lisostepu Polissja: bioekologichni ta morfologichni osoblyvosti, reprodukcija, vykorystannja [Types bush plant family Rosaceae Adans. Left-Bank Forest-Steppe of Polissia: bioecological and morphological characteristics, reproduction, use] avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. biol. nauk [Thesis for the degree of Ph.D.]: spec. 003.00.05 Botanika, 20 p.

Kohno, N.A. and Kurdjuk, A.M. (1994), Teoretycheskie osnovy i opyt introdukcii drevesnyh rasteniy v Ukraine [Theoretical bases and experience of woody plant introduction in Ukraine]. Kyiv, Nauk. dumka, 186 p.

Kopylova, T.V. (2014), Kuljtyvuvannja predstavnykiv ro du Pyracantha M. Roem. v Ukraijini ta sviti [Cultivation of the reprsentatives of the genus Pyraсаntha M. Roem.] Avtohtonni ta introdukovani roslyny Ukrajiny [Autochthonous and alien plants. Collected Works NDP Sofiyivka of the NAS of Ukraine], vyp. 10, Uman, pp. 19–26.

Kopylova, T.V. (2015), Zymostijkistj ta morozostijkistj predstavnykiv rodu Pyracantha M. Roem. v umovah Pravoberezhnogo Lisostepu Ukrajiny [Cold and winter resistance of the represantatives of the genus Pyracantha M. Roem. in the conditions of Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine] Avtohtonni ta introdukovani roslyny Ukrajiny [Autochthonous and alien plants. Collected Works NDP «Sofiyivka» of the NAS of Ukraine], vyp. 11, Uman, pp. 105–111.

Kotelova, N.V. and Vynogradova, O.N. (1974), Ocenka dekoratyvnosty derev’ev y kustarnykov po sezonam goda [Decorativeness assessment of trees and shrubs according to seasons]. Nauchnye trudy Moskov. lesoteh. instituta. Ser. Fiziologija, selekcija rastenyij i ozelenenie gorodov [Scientific works of the Moscow Forestry Engineering Institute. Series Physiology, plant breeding and urban greening], Moskva, vyp. 51, pp. 37–44.

Lapin, P.I. (1967), Sezonnyj ritm razvitija drevesnyh rastenij i ego znachenie dlja introdukcii [Seasonal rhythm of woody plants and its importance for the introduction of]. Bjulleten’ GBS [Bulletin of the Main Botanical Garden] vyp. 65, pp. 13–18.

Mezhenska, L.O. and Mezhenskyj, V.M. (2013), Rid Glid (Crataegus L.) v Ukraini: introdukcija, selekcija, ekologo-biologichni osoblyvosti: monografija [Genus Hawthorn (Crataegus L.) in Ukraine: introduction, selection, ecological and biological characteristics of: Monograph], Kyiv, CP Komprynt, 234 p.

Metodika fenologicheskih nabljudenij v botanicheskih sadah SSSR (1975), [Methods of phenological observations in the botanical gardens of the USSR]. Moskva, Nauka, 27 p.

Ogorodnikova, T.K. (1974), Svjaz zimostojkosti drevesnyh rastenij s ritmom ih sezonnogo razvitija v Rostovskom botanicheskom sadu [Contact hardiness of woody plants with the rhythm of seasonal development in Rostov Botanical Garden]. Sezonnoe razvitie prirody v evropejskoj chasti USSR [The seasonal nature of the development in the European part of the USSR]. Moskva: Nauka, pp. 24–26.

Plotnikova, L.S. (1973), Programma nabljudenij za obshhim i sezonnym razvitiem listvennyh drevesnyh rastenij pri ih introduktsii [The observation program for the development of general and seasonal deciduous woody plants with their introduction]. Opyt introdukcii drevesnyh rastenij [Experience of introduction of woody plants]. Moskva: Nauka, pp. 80–86.

Moroz, P.І., Lukyanets, V.L., Kosenko, І.S. and Moroz, O.K. (1996), Priroda Cherkaschini: stan, problemi racionalnogo prirodokoristuvannja ta ohoroni v konteksti vizhivannja [Nature Cherkassy region: state, problems of environmental management and protection in the context of survival]. Mykolajiv: SIMAO, Odesa: OKFA, 400 p.

Sikura, I.I. (1982), Pereselenie rastenij prirodnoj flory Srednej Azii na Ukrainu [The relocation of the plant natural flora of Central Asia to Ukraine] Kyiv, Nauk. dumka, 208 p.

Donald, R. and Andrick, A.O. (1995), A checklist of Pyracantha cultivars. U.S. Department of Agriculture U.S. National Arboretum Contribution, 97 p.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.