Biological contamination of Volhyn Upland flora by adventive plants
PDF

Keywords

Volhyn Upland
adventive plants
stable and unstable components
stage of naturalization
chronoelement

How to Cite

Stasiuk, M., & Glinska, S. (2016). Biological contamination of Volhyn Upland flora by adventive plants. Plant Introduction, 71, 96-101. https://doi.org/10.5281/zenodo.2387888

Abstract

The aim of the study was to assess the degree of biological contamination of Volhyn Upland flora by species of adventive plants. The content of spontaneous flora consists of 403 species belonging to 253 genera and 75 families. Eukenophytes are represented by 148 species, archeophytes – 116, kenophytes – 139. Stable component mer ges 310 species, unstable – 93. Epecophytes have 241 spe cies, agrioepecophytes – 40, colonophytes – 17, agriophytes – 12, ergaziophytes – 59, ephemerals – 34. North-American and Mediterranean prevail among the adventive plants. Two species are in the species state of expansion. They are Impatiens parviflora DC. and Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. The high invasive ability is found in the species Oenothera biennis L., Acer negundo L., Cichorium intybus L., Sonchus arvensis L., Saponaria officinalis L., Solidago canadensis L., Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Heracleum sosnowskyi Manden are transformers.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2387888
PDF

References

Heltman, D.V. (2006), O poniatyy “ynvazyonnyi vyd” v prymenenyy k sosudystym rastenyiam [On the concept of “invasive species” as applied to vascular plants]. Botanichnyi zhurnal [Journal of Botany], vol. 91, N 8, рр. 1222—1232.

Kotov, M.I. (1949), Adventyvni roslyny URSR [USSR Alien Plants]. Botanichnyi zhurnal AN URSR, [Journal of Botany of the USSR Academy of Sciences], vol. 6, N 1, рр. 74—78.

Kuzmishyna, I.I. (2008), Flora Volynskoi vysochyny, yii antropichna transformatsiia ta okhorona [The Volyn Upland flora, its anthropogenic transformation and protection]. dysertatsiia kandydata biolohichnykh nauk: 03.00.05, [thesis of the biological science candidate: 03.00.05].Kyiv, 278 р.

Montrezor, V.V. (1881), Spysok redkykh rastenyi, naidennykh v raznykh mestakh Kyevskoi, Podolskoi y Volynskoi hubernyy v 1877, 78 y 79 hodakh [The list of rare plants found in Kyiv, Podilsk and Volyn Provinces in 1877, 1878, 1879]. Zapysky Kyevskoho obshchestva estestvoyspytatelei [Notes of the Kyiv Society of Naturalists],vyp. 2, vol. 6, рр.117—182.

Mosiakin, A.S. (2009), Ohliad osnovnykh hipotez invaziinosti roslyn [Overview of the main hypotheses on plant invasiveness]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal [Ukrainian Journal of Botany], vol. 66, N 4. рр. 466— 476.

Natsionalnyi atlas Ukrainy [National Atlas of Ukraine]. (2007). red. kol.: B.Ie. Paton ta in. [editorial board: B.E. Paton and others] Natsionalna akademiia nauk Ukrainy [The National Academy of Sciences in Ukraine], Kyiv, Kartohrafiia, 440 р.

Oleshko, V.V., Savchuk, L.A. and Andrieieva, T.P. (2005), Kataloh herbariiu Stefana Matska ta Yozefa Paneka [Herbarium Catalogue of Stefan Matsko and Yozef Paneka]. Lutsk, 582 р.

Pachoskyi, Y. (1888), O faune y flore okrestnostei h. Vladymyra-Volynskoho [On fauna and flora of Volodymyr-Volynsk surroundings]. Kyiv, рр. 1—82.

Protopopova, V.V. (1991), Synantropnaia flora Ukrayny y puty ee razvytyia [Synanthropic flora of Ukraine and ways of its development]. Kyiv, Naukova dumka, 204 р.

Protopopova, V.V., Mosiakin, S.L. and Shevera, M.V. (2002), Fitoinvazii v Ukraini yak zahroza bioriz no manittiu: suchasnyi stan i zavdannia na maibutnie [Phytoinvasion in Ukraine as a threat to biodiversity: current state and tasks for the future]. Instytut botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrainy, [M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine], Kyiv, 32 р.

Rohovych, A.S. (1869), Obozrenye semennykh y vysshykh sporovykh rastenyi, vkhodiashchykh v sostav flory hubernyi Kyevskoho uchebnoho okruha: Volynskoi, Podolskoi, Kyevskoi, Chernyhovskoi y Poltavskoi [Review of the seed and higher cryptogamic plants belonging to the flora of the provinces of Kyiv school district: Volyn, Podillya, Kyiv, Chernigiv and Poltava]. Kyiv, Unyver. typohrafyia, 309 р.

Rynkevych, M.Y. (1912), Otchet po komandyrovke 1912 h. v Kovelskyi y Vladymyr-Volynskyi uezdy [Report on business trip to Kovel and Volodymyr-Volynsk districts in 1912]. Trudy obshchestva yssledovatelei Volyny [Works of the Society of Volyn Researchers], рр. 75—160.

Terletskуі, V.K., Marchenko, P.D., Antoniuk, Yu.M., Makhnovets, V.O. and Batiura, E.V. (1995), Sudynni roslyny Volynskoi oblasti (flora i kultyvuvannia) [Vascular plants of Volyn region (flora and cultivation)]. Vydavnytstvo Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky,Lutsk, 124 р.

Troytskyi, N.A. (1917), O rasprostranenyy nekotorykh rastenyi v Volynskoi hubernyy [On the extension of some plants in Volyn province]. Zapysky Kyevskoho obshchestva estestvoyspytatelei, 25, vol. 2, рр. 69—70.

Shmalhauzen, Y.F. (1886), Flora Yuho-Zapadnoi Rossyy, t.e. hubernyi: Kyevskoi, Volynskoi, Podolskoi, Poltavskoi, Chernyhovskoi y smezhnykh mestnostei. Rukovodstvo dlia opredelenyia semennykh y vysshykh sporovykh rastenyi [Flora of South West Russia, i.e. provinces: Kyiv, Volyn, Podilsk, Poltava, Chernigiv and adjacent areas. Guide for the determination of the seed and higher cryptogamic plants], Kyiv, 783 р.

Besser, W. (1822), Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia gub. Kioviensi, Besserabia cis Thyraica et circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primitias Florae Galiciae Austriacae [Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia gub. Kioviensi, Besserabia cis Thyraicaet circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primitias Florae Galiciae Austriacae]. Vilnae [Vilne], 111 p.

Kornaš, A. (1968), Geograficzno-historyczna klasyfikacja roslin synantropijnych [Geographical and historical classification of synanthropic plants]. Mater. Zakl. Fitosocjol. Stos. U.M. [Mater. Zakl. Fitosocjol. Stos. U.M.], 25, Р. 33—41.

Richardson, D.M., Pyšek P., Rejmanek M. et al. (2000). Naturalization and invasion of alien plants: Concepts and definitions. Diversity and Distributions, N6, рр. 93—107.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.