Species of the Оrchidaceae family in the Vovchyi locality, Cholyenca Mountaine (in Ukrainian Carpathians (Zakarpatsky region))
PDF

Keywords

Ukrainian Carpathians
locality
population
Zakarpatsky region
rare species
Orchidaceae
area

How to Cite

Moskalyuk, B., & Didenko, S. (2017). Species of the Оrchidaceae family in the Vovchyi locality, Cholyenca Mountaine (in Ukrainian Carpathians (Zakarpatsky region)). Plant Introduction, 73, 21-27. https://doi.org/10.5281/zenodo.2282761

Abstract

Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оrchidaceae) – are rare species of Ukrainian flora grown in the conditions of Carpathian mountains from the lowlands to the alpine zone. The study reveals the data about new localities of these species in the Vovchyi locality (Zakarpatsky region). Geographical distribution of species habitat and modern state of populations in new location are described. The main demographical parameters of species in populations are researched. It is found that populations of D. maculata and E. helleborine are normal, homeostatic, complete since they are parts of favorable phytocoenosis and ecotopes, populations of P. bifolia and T. globosa are incomplete and regressive. This is due to the fact that P. bifolia grows in poor phytocoenotic conditions and T. globosа – in poor environmental conditions. In addition, the status of their populations is negatively affected by the regular mowing during the mass flowering period. In spite of incompleteness, the population of G. conopsea is homeostatic and occupies its environmental and phytocoenotic niche.

https://doi.org/10.5281/zenodo.2282761
PDF

References

Vakhramyeyeva, M.H. and Dyenisova, L.V. (1988), Nekotorye osobennosty byolohyy y dynamyky chyslennosty tsenopopulyatsyy dvukh vydov roda Platanthera [Some features of biology and dynamics of populations’ quantity of two species of Platanthera genus]. Bul. MOIP, vyp. 3, pp. 87—92.

Volutsa, O.D. and Chornei, I.I. (2003), Poshyrennya ridkisnykh vydiv sudynnykh roslyn na Pivdennomu skhodi Bukovynskoho Peredkarpattya (Hertsayivskyy pryrodnyy rehion) [The spreading of rare species of vascular plants in the southeast of Precarpathian Bukovyna (Gertsaiv natural region)]. Nauk. osnovy zberezh. biotych. riznomanit, 5, pp. 21—25.

Gaponenko, N.B. and Gnatiuk, A.N. (2015), Orkhydnye pryrodnoy flory Ukrayny v kollektsyy Natsyonal’noho botanycheskoho sada ym. N.N. Hryshka [The Orchidaceae of natural flora of Ukrainein collection of the National botanical garden named after N.N. Gryshko]. Okhrana i kultivirovaniie orkhidey. Mater. IX mezhdunar. konf. (26—30 sentabriia 2011, Sankt-Peterburg), pp. 124—127.

Zahulskyi, M.M. (1994), Khorolohiia, struktura populiatsii ta okhorona orkhidnykh (Orchidaceae Juss.) zakhidnykh regioniv Ukrainy [The chorology, populations’ structure and protection of Orchidaceae Juss. in Western Ukraine]: Avtoref. dis … kand. biol. nauk., 26 p.

Loya, V.V. (2011), Okhrana orkhydey Zakarpatya y perspektyvy ee uluchshenyy [The aspects of Transcarpathia orchids preserving and prospects of its improvement]. Okhrana і kultivirovanie orkhidey. Mater. IX mezhdunar. konf. (26—30 sentabriia 2011, SanktPeterburg), pp. 280—282.

Loya, V.V. (2012), Vydy rodyny Orchidaceae u flore Zakarpattia [The types of Orchidaceae Juss. familyin Transcarpathia flora (its chorology, environmental,and coenotic features, its preserving)]: Avtoref. dis … kand. biol. nauk, 20 p.

Pryroda Zakarpatskoyi oblasti (1981), Red. K.I. Gerenchuk [The nature of Transcarpathian region]. Lvov: Vyscha shkola, 156 p.

Rabotnov, T.A. (1950), Voprosу yzuchenyya sostava populyatsyy dlya tseley fytotsenolohyy [Issues of studying the populations’ composition for the purposes of phytocoenology]. Probl. botaniki, pp. 465—483.

Rabotnov, T.A. (1988), Struktura y metodyka yzuchenyya tsenotycheskykh populyatsyy mnoholetnykh travya nystуkh rastenіy [The structure and methodo logy of studying the coenotic populations of perennial herbaceous plants]. Ekologiia, N 2, p. 5.

Chornei, I.I., Budzhak, V.V., Tokariuk, A.I. and Nikyrsa, T.D. (2002), Rid Epipactis Zinn. (Orchidaceae) u flo ri Bukovyny — khorolohichna kharakterystyka [The chorologic description of Epipactis Zinn. (Orchidaceae) genus in the flora of Bukovyna]. Nauk. visnyk Chernivetskoho univer., vyp. 145, pp. 229—238.

Chornei, I.I., Budzhak, V.V., Tokariuk A.I and Nikyrsa, T.D. (2003), Rid Platanthera Rich. (Orchidaceae) u flori Bukovyny — khorolohichna kharakterystyka [The chorologic description of Platanthera Rich. (Orchidaceae) genus in the floraof Bukovyna]. Nauk. visnyk Chernivetskoho univer, 169, pp. 183—193.

Tymchenko, I.A. (1996), Struktura populyatsiy vydiv rodu Epipactis Zinn. (Orchidaceae) i tendentsiyi yiyi zminy pid antropohennym vplyvom [The structure of the populations of the Epipactis Zinn. (Orchidaceae) genus and trendsofits change under the anthropogenic influence]. Ukr. Bot. J., vol. 53 N 6, pp. 690—695.

Uranov, A.A. and Smirnova, O.V. (1969), Klassyfykatsyya y osnovnye cherty razvytyya populyatsyy mnoholetnykh rastenyy [The classification and main features of perennial plants populations’ growth]. Bul. MOIP, vyp. 1, pp. 119—134.

Diduh, Ja.P. (Ed.). (2009), Chervona knyga Ukrainy. Roslynnyj svit Red Book of Ukraine, Vegetable Kingdom. Kyiv, Globalkonsalting, 911 р.

Chernyak, V.M.and Sinitzya, G.B. (2008), Ridkisni ta znykaiuchi roslyny Ternopilshchyny z Chervonoyi knygy Ukrayiny [The rare and endangered plants of Ternopil region of the Red Book of Ukraine]. Nauk. dumka, Ternopil, Navch. knyga, Bogdan, 224 p.

Chornei, I.I., Tokariuk, A.I and Budzhak, V.V. (2013), Poshyrennya Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) u Chernivetskiy oblastiu [The spreading of Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. (Orchidaceae Juss.) in Chernivtsi region]. Biolohichni systemy, N 5(3), pp. 567—570.

Chopik, V.I. (1976), Vysokohirna flora Ukrainskykh Karpat [The alpine flora of the Ukrainian Carpathians]. K., Nauk. dumka, 269 p.

Mosyakin, S.L. and Fedoronchuk, M.M. (1999), Vascular plants of Ukraine a nomenclatural checklist, Kiev, 345 p.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.